Actiuni

Speciile vizate de proiect, sunt specii strict protejate prin Directiva Habitate, unele dintre acestea aflate în stare de conservare nefavorabilă în România. Proiectul va avea un rol demonstrativ, urmând a fi testate la scară mică tehnici de îmbunătățire a favorabilității habitatelor forestiere aplicate cu succes în alte țări Europene.

Principalele amenințări la adresa acestor specii sunt reducerea și fragmentarea zonelor cu arbori seculari, eliminarea sistematică a lemnului mort propice dezvoltării insectelor, utilizarea în trecut de tehnici invazie pentru combaterea dăunătorilor exfoliatori, gradul redus de cunoaștere a importanței acestor specii pentru biodiversitatea pădurilor.

Rolul acestor specii a fost reconsiderat în ultimele decenii, astfel că de la statutul de specii dăunătoare au trecut la statutul de specii protejate. Prezența lor indică ecosisteme forestiere sănătoase, fiind o verigă importantă în lanțul trofic. Prin aplicarea de măsuri de conservare pentru insecte va crește și abundența speciilor care se hrănesc cu insecte (ciocănitori, lilieci, etc.) Menținerea speciilor insectivore este deosebit de importantă pentru ca invaziile ciclice ale speciilor defoliatoare să fie reduse ca impact. Astfel, pe lângă contribuția la menținerea unei biodiversități ridicate, speciile vizate de proiect au un impact economic favorabil pentru ecosistemele forestiere.

În parcelele selectate împreună cu proprietarii terenurilor se vor realiza următoarele acțiuni concrete de conservare:

  • veteranizare arbori debilitați prin îndepărtarea inelară a ritidomului și crearea de găuri tip cuib de ciocănitoare. Arborii vizați sunt cei debilitați, uscați sau în curs de uscare;
  • Păstrarea de arbori rezervă după tăierile definitive;
  • Crearea de cioate însorite prin prelucrarea de arbori uscați pe picior (iescari);
  • Instalarea de cutii cu rumeguș/litieră lipite de arbori ca surogat pentru arbori seculari;
  • Crearea de mici grămezi semi îngropate de lemn mort din lemnul obținut din procesul de veteranizare si prelucrarea lemnului mort pe picior;
  • Tăierea tufișurilor din jurul lucrărilor de conservare efectuate.

Deoarece alte insecte pot provoca daune economice pădurii (ex. defoliatori, insecte xilofage neprotejate prin Directiva Habitate) vom dezvolta o acțiune demonstrativă prin utilizarea de feromoni ca metodă de îndepărtare a populațiilor nesustenabile. Acțiunea, care este o alternativă la utilizarea insecticidelor în zonele protejate, va fi aplicată experimental. Pentru a facilita replicarea metodei se va realiza o sesiune de instruire în teren la care vor participa factorii interesați.

O altă activitate importantă a proiectului va fi instruirea proprietarilor și administratori de arii protejate în vederea aplicării acestor tehnici de conservare a insectelor. Astfel, se vor realiza materiale informative, sesiuni de instruire, vizite de lucru etc. Se vor realiza trasee educaționale având ca temă rolul insectelor în ecosistemele forestiere (câte unul în fiecare arie protejată vizată de proiect).

Se vor întreprinde acțiuni de informare a administratorilor ocoalelor silvice (din ariile protejate și din alte habitate importante pentru aceste insecte) pentru promovarea de măsuri de gospodărire a pădurii care pot asigura și protecția insectelor xilofage utile, de exemplu, menținerea și extinderea suprafețelor cu arborete cu structuri variate, în special a celor administrate în regimul codrului grădinărit sau în codru regulat dar cu tratamente cu perioadă lungă de regenerare.

Proiectul va fi completat cu un pachet de acțiuni de monitorizare a eficacității măsurilor luate și realizarea de studii științifice privind metodele aplicate în cadrul proiectului.

Unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru îmbunătățirea stării de conservare a speciilor țintă este elaborarea si aprobarea de către autorități a unui plan național de acțiune pentru Rosalia alpina, Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, Morimus funereus și Lucanus cervus. Planul de acțiune va actualiza cunoștințele privind speciile țintă și va oferi un cadru pentru reproducerea activităților concrete de conservare în alte situri Natura 2000 din România.